FAQ

 
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

1. Z jakim dokumentem planistycznym możemy przystąpić do projektu?

W projekcie mogą wziąć udział gminy z terenu całej Polski, które posiadają podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych (lub ich zmian) bądź zobowiążą się, że projekty uchwały zostaną przedłożone radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie. Dokumenty planistyczne, z którymi można zgłosić się do projektu:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie lub zmiana);
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie lub zmiana).

Istotnie jest, aby zgłoszony dokument planistycznybył adekwatny do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych (pozwala na realizację co najmniej 3 technik konsultacyjnych, w tym 1 internetowej) oraz obejmował zagadnienia/kwestie/zmiany istotne społecznie, a co za tym idzie istniało prawdopodobieństwo, że jego procedowanie wzbudzi zainteresowanie i zaangażowanie społeczne. 

 

2. Gdzie znajdę formularz wniosku o udział w projekcie?

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i wraz z całą dokumentacją konkursową dostępny jest pod linkiem: http://www.szkolaplanowania.pl/pliki/dokumentacja_nabor_szkola2.0.zip

 

3. W jaki sposób złożyć wniosek o udział w projekcie?

Skan wypełnionego i popisanego wniosku wraz z załącznikami należy przesłać na adres: biuro@szkolaplanowania.pl

 

4. Mam wątpliwości/pytania związane z wypełnianiem wniosku – w jaki sposób mogę uzyskać pomoc?

Zapraszamy do kontaktu z realizatorami projektu telefonicznie: 12 623 77 40 wew. 28 lub e-mailowo:  biuro@szkolaplanowania.pl

 

5. W ramach dokumentacji konkursowej jest bardzo dużo plików i załączników – na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Zamieściliśmy komplet dokumentów, aby jak najlepiej przybliżyć Państwu nasz projekt – zarówno procedurę naboru, jak i późniejsze działania związane z powierzeniem grantu i realizacją konsultacji. W pierwszej kolejności polecamy zapoznać się z Regulaminem naboru oraz Procedurą przyznawania grantów. 

Wśród załączników do Regulaminu, szczególnie ważny jest Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o udział w projekcie, a dla gmin, które brały udział w projekcie w ramach poprzedniego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 także Oświadczenie znajdujące się w Załączniku nr 2.

Pozostałe dokumenty – czyli umowa o udział w projekcie oraz umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami (m.in. raporty) – zostały zamieszczone tylko do wglądu.

 

6. Co należy wpisać przy rubryczce „nazwa zadania nadana przez Wnioskodawcę” w formularzu wniosku?

W tym miejscu najlepiej wpisać nazwę konsultowanego dokumentu, przykładowo: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej czy Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zielonego itp.

 

7. Ile etapów konsultacji powinniśmy zaznaczyć w formularzu wniosku?

Zgodnie z regulaminem naboru i założeniami projektu dla każdej gminy obowiązkowa jest organizacja i realizacja konsultacji na I etapie, czyli w okresie między przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany dokumentu planistycznego do momentu przekazania sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. Dlatego ten etap jest obowiązkowy do zaznaczenia we wniosku o udział w projekcie.

Dodatkowo, jeśli gmina chciałaby w ramach projektu przeprowadzić konsultacje także na II etapie, czyli  w okresie okres pomiędzy wyłożeniem dokumentu planistycznego do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego dokumentu planistycznego radzie gminy do uchwalenia, to może aplikować także o wsparcie grantowe dla II etapu konsultacji – odpowiednio zaznaczając to we wniosku.

Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, maksymalna liczba Wnioskodawców, którzy mogą otrzymać grant dla obu etapów (I i II etapu konsultacji) wynosi 3 (decyduje kolejność zgłoszeń).  

 

8. Jakie załączniki należy załączyć do wniosku o udział w projekcie?

Do wniosku należy załączyć (dotyczy wszystkich gmin wnioskujących o udział w projekcie):

  • uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (w przypadku braku uchwały – oświadczenie o przedłożeniu radzie gminy projektu ww. uchwały w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku);
  • harmonogram realizacji zadania;
  • dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wnioskodawcy (czyli np. zaświadczenie o wyborze prezydenta/burmistrza/wójta, w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż prezydenta/burmistrza/wójta – stosowne upoważnienie).

Ponadto gminy, które brały udział w projekcie w ramach poprzedniego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15, załączają także:

  • Oświadczenie dla gmin, które brały udział w projekcie w ramach pierwszego konkursu (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15)

 

9. Gdzie znajdę oświadczenie dla gmin, które brały udział w projekcie w ramach poprzedniego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15?

Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru i znajduje w dokumentacji konkursowej dostępnej do pobrania pod linkiem:

http://www.szkolaplanowania.pl/pliki/dokumentacja_nabor_szkola2.0.zip

 

10. Co powinno znaleźć się w harmonogramie realizacji, który należy załączyć do wniosku o udział w projekcie?

W załączniku Harmonogram realizacji zadania należy wskazać przynajmniej szacunkowy czas rozpoczęcia udziału w projekcie (zależny od daty podjęcia odpowiedniej uchwały) oraz szacowany czas zakończenia I lub II etapu konsultacji społecznych (w zależności na ile etapów wsparcia aplikuje dana gmina), który nie może przekraczać okresu realizacji projektu tj. 30.06.2021. Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z  Regulaminem formalnym zakończeniem dla I etapu jest przedłożenie projektu dokumentu planistycznego  do opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a dla II etapu – przedłożenie dokumentu planistycznego radzie gminy do zatwierdzenia. Oczywiście, jeśli gmina posiada bardziej szczegółowe informacje dotyczące etapów realizacji procedury planistycznej dla zgłoszonego dokumentu – jak najbardziej może je zamieścić w Harmonogramie.

 

11. Co oznacza sformułowanie „gminy, które brały udział w projekcie w ramach poprzedniego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15?

W latach 2016-2018 realizowane były projekty w ramach Osi priorytetowej II działania 2.19 PO WER 2014-2020 (w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15), wśród nich m.in. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” (pełna lista projektów realizowanych w ramach poprzedniego konkursu znajduje się tutaj: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego).

Część z polskich gmin wzięła udział w tych projektach i otrzymała wsparcie grantowe na realizację konsultacji.

W związku z powyższym, oraz zgodnie z wytycznymi IOK, w ramach obecnie realizowanego projektu „Szkoła świadomego planowania 2.0” może wziąć udział maksymalnie 5 gmin, które brały udział w projekcie i otrzymały wsparcie w ramach poprzedniego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15.

Dlatego też gmina na etapie składania wniosku o udział w projekcie „Szkoła świadomego planowania 2.0” podaje informację czy brała udział w projekcie w ramach poprzedniego konkursu– a jeśli tak – załącza dodatkowe oświadczenie (zob. powyzej - odpowiedź dot. załączniku na pyt.8 ).

 

12. Czym różni się umowa o udział w projekcie od umowy o powierzenie grantu?

Umowa o udział w projekcie zawierana jest z gminą po pozytywnej ocenie wniosku i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. Umowa reguluje przede wszystkim zakres współpracy między gminą a Grantodawcą, zobowiązań stron oraz działań mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) dla gminy – to w ramach tego dokumentu określany jest zakres działań konsultacyjnych i wysokość grantu. Umowa o powierzenie grantu zawierana jest po opracowaniu IPK i oszacowaniu grantu.

Grafika przedstawiająca najważniejsze działania projektowe (udział krok po kroku) znajduje się tutaj:http://szkolaplanowania.pl/galeria-8

 

13. Jak wysoki grant możemy otrzymać?

Zgodnie z Regulaminem wysokość grantu dla I etapu konsultacji może wynosić do 35.000 zł, a dla II etapu konsultacji do 8.000 zł,przy czym wysokość grantu zależy od zakresu działań i rodzaju oraz ilości technik konsultacji wskazanych w IPK dla każdego etapu konsultacji. Na wysokość grantu będą miały też wpływ uwarunkowania lokalnej, takie jak m.in. liczba mieszkańców obszaru objętego dokumentem planistycznym, szacowana liczba/rodzaj interesariuszy, liczba etapów konsultacji objętych grantem, posiadanie/dysponowanie narzędziem do konsultacji online – lub narzędziem bazującym na GIS, liczba metod / technik konsultacyjnych i ich kosztochłonność. Wysokość grantu dla danej gminy szacowana jest podczas opracowywania Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK).

 

Powrót do góry
 
 
Lider projektu: Partnerzy projektu:
Wiedza Edukacja Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska P.A. Nova
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij]